Πολιτική απορρήτου

Οι εκδόσεις Κυαναυγή (εφ εξής «Εκδόσεις») έχουν δημιουργήσει τον παρόντα ιστότοπο www.kianavgi.gr (εφ εξής «Ιστότοπος») για προβολή των βιβλίων και των εκδηλώσεών της και επικοινωνία με τους πελάτες της. Ο χρήστης του Ιστοτόπου δηλώνει ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους παρακάτω όρους, και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψη στον Ιστότοπο. Οι Εκδόσεις έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του Ιστοτόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του Ιστοτόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης.

Πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου

Ο χρήστης του Ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό υποδομής, το λογισμικό, τηλεφωνικό ή άλλο εξοπλισμό επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία είναι αναγκαία για απόκτηση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι Εκδόσεις δεν εγγυώνται ότι ο Ιστότοπος και το υποκείμενο λογισμικό είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων, και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον προαναφερθέντα εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Η χρήση του Ιστοτόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένου και του απλού επισκέπτη, υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον Ιστότοπο και τις Εκδόσεις.

Συλλογή και χρήση προσωπικών στοιχείων

Ο παρών Ιστότοπος δεν πραγματοποιεί συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων, και κατά συνέπεια δεν χρησιμοποιεί cookies.

Ασφάλεια πληροφοριών και διατήρηση δεδομένων

Οι Εκδόσεις μας έχουν τεχνικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας για την υποβοήθηση της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή δημοσιοποίηση των πληροφοριών του Ιστοτόπου. Οι πληροφορίες επικοινωνίας (μέσω της φόρμας επικοινωνίας) δεν διατηρούνται μετά το πέρας της απάντησης των Εκδόσεων. Τέλος, οι Εκδόσεις δεν κάνουν καμία επεξεργασία ή μεταφορά των πληροφοριών αυτών.